Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

    1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1.1 Σκοπός του Προγράμματος Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας: i. στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και της παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, ii. στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού iii. στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση της οικονομίας της χώρας. Τα κτίρια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα πρέπει (μεταξύ άλλων), μετά τις επεμβάσεις, να κατατάσσονται, κατ’ ελάχιστον, στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, του άρθρου 10 του ισχύοντος Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) [Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30–06–2017, ΦΕΚ 2367/Β’/12–07–2017], ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας, τουλάχιστον, κατά 30%. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα – στοχεύσεις της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2. Η υλοποίηση αυτών θα γίνεται μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσής τους, μειώνοντας τις θερμικές / ψυκτικές απώλειες από το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, αεροστεγανότητα, σκίαση, ηλιακά κέρδη κλπ), υιοθετώντας ενεργειακά πιο αποδοτικά τεχνικά συστήματα για θέρμανση και ψύξη χώρων, φωτισμό, καθώς και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με την αξιοποίηση (ή και την αύξηση αυτής ανά περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για παραγωγή ενέργειας, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοματισμών και ελέγχου της λειτουργίας του κτιρίου. Κατά το σχεδιασμό των δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από τους υποψήφιους Δικαιούχους του Προγράμματος, τίθενται κριτήρια που αφορούν στην πραγματική και θεωρητική ενεργειακή κατανάλωση και στα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.), προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και, μέσω της αναβάθμισης των οποίων, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, αλλά και μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, οι προς χρηματοδότηση επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, αξιοποίηση ΑΠΕ, καθώς και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι στις συγκεκριμένες υποδομές έχουν προβλεφθεί κατ’ αρχάς οι απαραίτητες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, για τη συμμόρφωση των δομικών στοιχείων του κελύφους με τις ελάχιστες απαιτήσεις θερμομονωτικής επάρκειας, όπως καθορίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ για τα υφιστάμενα κτίρια. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι Δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέγουν κτίρια που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και τα οποία: – έχουν μεγάλη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, ανά μονάδα ωφέλιμης επιφάνειας, σε σχέση είτε με το κτίριο αναφοράς, είτε με άλλα ομοειδή κτίρια, – έχουν υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, – η ενέργεια που χρησιμοποιούν οδηγεί σε υψηλή ετήσια παραγωγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανά μονάδα ωφέλιμης επιφάνειας, – εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης, – δεν επιτυγχάνουν τις επιθυμητές εσωτερικές κλιματικές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι οι έννοιες, που αναφέρονται και περιγράφονται στα διάφορα άρθρα της παρούσας Πρόσκλησης, νοούνται όπως καθορίζονται στη νομοθεσία περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ν. 4122/2013, ν. 4342/2015 κ.α., όπως αυτοί ισχύουν). 1.2 Κατηγορίες υποψήφιων δικαιούχων του προγράμματος «Ηλέκτρα» Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του προγράμματος, σύμφωνα με τον ορισμό αυτών από την παρούσα πρόσκληση, εξειδικεύονται στις ακόλουθες 4 βασικές κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων: 1. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ) 2. Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κλπ) 3. Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια, επισκοπεία κλπ) 4. Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων, που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ή είναι Ν.Π.Δ.Δ. (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ) 1.3 Χαρακτηριστικά επιλέξιμων κτιρίων Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που πληρούν αυστηρά το σύνολο των εξής προϋποθέσεων: 1. Είναι νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούν με την αντίστοιχη, πολεοδομικά, χρήση τους. 2. Ανήκουν στην ιδιοκτησία του υποψήφιου δικαιούχου. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη (βλέπε στοιχείο με α/α 16 της ενότητας 6). 3. Κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’ [Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’] του άρθρου 10 του Κ.Εν.Α.Κ. 4. Είναι κτίρια που δεν έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση. 5. Διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει Ε.Α.Κ. – 2000 και δεν έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας Α (http://www.oasp.gr/node/74). Επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων, πρέπει να ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά επεμβάσεις σε ολόκληρα κτίρια και όχι σε κτιριακές μονάδες – τμήματα αυτών (εξαιρουμένων των μη θερμαινόμενων χώρων αυτών). Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα να είναι επιλέξιμο ένα, ή και περισσότερα κτίρια του ίδιου φορέα σε μία αίτηση, αρκεί να έχουν χρήση της ίδιας κατηγορίας. Μόνο σε περιπτώσεις κτιρίων όπου υπάρχει συστέγαση του υποψηφίου Δικαιούχου με ιδιώτη, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ως κτιριακή μονάδα, εξαιρώντας την άλλη κτιριακή μονάδα (αυτή του ιδιώτη δηλαδή), όταν αυτές είναι λειτουργικά ανεξάρτητες και με διακριτά τεχνικά συστήματα. 2. Οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 m², ανά αίτηση στο Πρόγραμμα. Εξαίρεση από αυτή την προϋπόθεση για τις αιτήσεις ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις: – Δήμοι κάτω των 40.000 κατοίκων – Νησιωτικοί Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων – Δήμοι που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης, αλλά και σε περιοχές που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (συγκεκριμένα Δήμοι που εντάσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Εύβοιας και Αρκαδίας) – Δήμοι που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές κατά τα τελευταία δύο έτη Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 300 m², ανά αίτηση στο Πρόγραμμα. 3. Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία – χρήση του κτιρίου τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα (ωράριο και περίοδο λειτουργίας του κτιρίου) που εκτιμάται από την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ (Πίνακας 2.1. Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτιρίων ανά χρήση). 4. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, υπό το πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης. 1.4 Χαρακτηριστικά επιλέξιμων επεμβάσεων Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προτεινόμενων κτιρίων αφορά σε επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως ακολούθως: α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων, β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις), γ) εξωτερικά συστήματα σκίασης, δ) συστήματα ψύξης χώρων, ε) συστήματα θέρμανσης χώρων, στ) συστήματα μηχανικού αερισμού, ζ) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), η) συστήματα ηλ. εγκαταστάσεων και φωτισμού χώρων, θ) συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ι) συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου – BEMS, ια) βοηθητικά τεχνικά συστήματα ιβ) εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Τα τεχνικά συστήματα μπορεί να λειτουργούν συνδυαστικά. Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις στα τεχνικά συστήματα αφορούν σε αντικατάσταση / εγκατάσταση, ή σε προσθήκη, και πρέπει να είναι οικονομικά σκόπιμες – ωφέλιμες. Κάθε προτεινόμενη επέμβαση θα ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (πλην της περίπτωσης ιβ). Τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες. Ενδεικτικές επιλέξιμες κατηγορίες επεμβάσεων – εργασιών είναι οι ακόλουθες: Κατηγορία Ε.1 Επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος που αποσκοπούν στον περιορισμό των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση και ψύξη χώρων Αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφωμάτων) του κελύφους Η επέμβαση αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (ανοίγματα του κελύφους – κατακόρυφα και οριζόντια διαφανή στοιχεία) που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ, με σύγχρονα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης κουφώματα (θερμομονωτικά πλαίσια με ενεργειακές υαλώσεις) που καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον, τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. Δεν περιλαμβάνεται η αντικατάσταση κουφωμάτων προς εσωτερικούς θερμαινόμενους χώρους του κτιρίου (π.χ. εσωτερικές πόρτες). Είναι δυνατή η αντικατάσταση μόνο του υαλοπίνακα για προστατευόμενα (διατηρητέα – μνημεία) κτίρια (περ. α της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4122/2013), εφόσον δεν επιτρέπεται η αλλαγή του πλαισίου, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ για το κούφωμα (υφιστάμενο πλαίσιο και νέος υαλοπίνακας), καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων με προσόψεις υαλοπετασμάτων. Τα κουφώματα και τα υαλοπετάσματα θα πρέπει να είναι αεροστεγανά (κλάση αεροπερατότητας EN 12207 κατ. 3 ή 4 και ΕΝ 12152 Α3, Α4, ΑΕ αντίστοιχα). Προτείνεται να τοποθετηθούν κατάλληλα συστήματα αυτοματισμού που να αποκλείουν τοπικά το μηχανικό αερισμό, ή τη λειτουργία των τεχνικών συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, όταν τα ανοίγματα είναι σε ανοιχτή θέση. Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης σε αδιαφανή στοιχεία του κελύφους Η επέμβαση αφορά στη θερμομονωτική προστασία του κτιριακού κελύφους εσωτερικά, εξωτερικά, στο διάκενο δρομικής τοιχοποιίας (στην περίπτωση της κατάλληλης αντικατάστασης κουφωμάτων), ιδίως σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί προ του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ). Επίσης, περιλαμβάνεται η θερμομόνωση δωμάτων, στεγών, οροφών προς μη θερμαινόμενους χώρους και δαπέδων προς τον εξωτερικό αέρα (πιλοτές), ή προς μη θερμαινόμενους χώρους. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση εξωτερικών συστηµάτων σκίασης Η επέμβαση αφορά στην τοποθέτηση / εγκατάσταση συστημάτων σκίασης (τέντες, περσίδες ή πρόβολοι), στην περίπτωση που συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση. Κατηγορία Ε.2 Επεμβάσεις που αφορούν στα τεχνικά συστήματα του κτιρίου και στα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου του κτιρίου Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης χώρων Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: – Η αντικατάσταση υφιστάμενου, ή εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με λέβητα υψηλής απόδοσης, ή με αντλίες θερμότητας που θεωρούνται ΑΠΕ. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στο συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καπναγωγός – καπνοδόχος, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, ηλ. πίνακες κλπ.). Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση κεντρικών, ή και ημικεντρικών μονάδων, που μπορεί να λειτουργούν σε συνδυασμό με Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την αντικατάσταση, ή την εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων, για τη λειτουργία των ως άνω συστημάτων αντλιών θερμότητας, την αντικατάσταση του δικτύου διανομής (σωληνώσεις, κανάλια ρυθμιστές πίεσης, κ.ά.), του εξοπλισμού, καθώς και για τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας, τις μονώσεις των δικτύων και για κάθε άλλο απαραίτητο υλικό – εξοπλισμός και εργασία. – Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοματισμών και αυτορρύθμισης για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης, ή / και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (εξωτερική αντιστάθμιση, τρίοδη, ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κτλ, καθώς και οι απαραίτητες συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες. Είναι αποδεκτός ο συνδυασμός των ανωτέρω παρεμβάσεων για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος πραγματοποιείται / υλοποιείται, εφόσον αυτό εμφανίζει εποχιακό βαθμό απόδοσης λέβητα – καυστήρα (ηsΚΘ) χαμηλότερο από τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου. Σημειώνεται, ότι η απαιτούμενη ισχύς του συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου – μελετηθεί (ακόμη και στην αντικατάσταση του συστήματος), ώστε να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση τους, δεδομένου ότι οι θερμικές ανάγκες – λόγω των επεμβάσεων – μειώνονται σημαντικά. Αναβάθμιση συστήματος ψύξης χώρων Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: – Η αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος, ή εγκατάσταση νέου συστήματος με αντλίες θερμότητας / ψύκτες. Εφόσον, χρησιμοποιείται αντλία θερμότητας (νερού), θα λαμβάνεται υπόψη στην κάλυψη των θερμικών αναγκών. Στην περίπτωση εγκατάστασης νέων ψυκτών, είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες για την αντικατάσταση, ή την εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων για τη λειτουργία των ως άνω συστημάτων (καλώδια τροφοδοσίας, ηλ. πίνακες κλπ), η αντικατάσταση του δικτύου διανομής και του εξοπλισμού, οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό – εξοπλισμός και εργασία.
 • Σε περίπτωση αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης και ψύξης πρέπει να εγκαθίσταται, αντιστάθμιση εξωτερικών συνθηκών, ή / και σύστημα διαχείρισης ενέργειας κτιρίου (BEMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας όλων των συστημάτων και σύστημα διατάξεων αυτόματου ελέγχου που να το κατατάσσει στην αντίστοιχη κατηγορία Α ή Β. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταγράφονται και να επιτηρούνται οι ενεργειακές καταναλώσεις με την εγκατάσταση επικοινωνιακών ενεργειακών μετρητών. Το BEMS είναι σημαντικό να διαθέτει ένα ανοικτό επίπεδο επικοινωνίας (BACnet, Modbus κτλ) με όλα τα επιμέρους υποσυστήματα, επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων και λειτουργιών με τρίτες υπηρεσίες λογισμικού εξοικονόμησης ενέργειας. Στα κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 των άρθρων 14 και 15 του ν. 4122/2013 είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου.
Σημειώνεται η απαιτούμενη ισχύς του συστήματος ψύξης θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου – μελετηθεί (ακόμη και στην αντικατάσταση του συστήματος), ώστε να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση τους, δεδομένου ότι οι ψυκτικές ανάγκες, λόγω των επεμβάσεων, μειώνονται σημαντικά.   Εγκατάσταση / αναβάθμιση συστήματος μηχανικού αερισμού Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
 • Η εγκατάσταση νέου συστήματος μηχανικού αερισμού. Το σύστημα θα καλύπτει τις απαιτήσεις για νωπό αέρα (προκλιματισμός), ενώ θα διαθέτει σύστημα ανάκτησης θερμότητας, και θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού 1253/2014. Τόσο τα δίκτυα προσαγωγής του προκλιματισμένου αέρα όσο, και τα δίκτυα απαγωγής θα διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.
 • Η εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού. Το σύστημα θα καλύπτει τις απαιτήσεις του κτιρίου για θέρμανση / ψύξη / αερισμό, θα διαθέτει
  σύστημα ανάκτησης θερμότητας και θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού 1253/2014. Τόσο τα δίκτυα προσαγωγής του κλιματισμένου αέρα, όσο και τα δίκτυα απαγωγής θα διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. Η εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού θα συνοδεύεται με αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής θέρμανσης / ψύξης, ή με εγκατάσταση νέων.
 • Η αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος μηχανικού αερισμού. Στην περίπτωση συστήματος μηχανικού αερισμού που βρίσκεται σε καλή κατάσταση, είναι δυνατή η αναβάθμιση του με εγκατάσταση inverter στους ανεμιστήρες προσαγωγής και απόρριψης, η εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας και η θερμομόνωση των δικτύων προσαγωγής και απαγωγής.
Στην περίπτωση παράλληλης εγκατάστασης και κεντρικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου (BEMS), ο έλεγχος του συστήματος μηχανικού αερισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω αυτού.   Αναβάθμιση συστήματος ΖΝΧ Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
 • Η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ΖΝΧ το οποίο είναι πλήρως ανεξάρτητο (ηλιοθερμικά, αυτόνομος λέβητας κλπ) από το σύστημα θέρμανσης. Η εγκατάσταση αφορά στο συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ).
 • Η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ΖΝΧ το οποίο είναι εξαρτημένο σε σύστημα θέρμανσης/ψύξης (ανάκτηση θερμότητας). Η εγκατάσταση αφορά στο συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου που αφορά στην παραγωγή και διανομή ΖΝΧ (ένταξή του στο σύστημα BEMS, αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, μόνωση σωληνώσεων, κλπ).
  Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού:  
 • Με αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων (καθώς και των αντίστοιχων του περιβάλλοντος χώρου, στην περίπτωση που είναι στον ίδιο μετρητή) με νέους ενεργειακά αποδοτικότερους.
 • Με αντικατάσταση όλου του συστήματος φωτισμού με νέα συστήματα φωτισμού ενεργειακά αποδοτικότερα (φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες, διακόπτες).
 • Με εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης φυσικού με τεχνητό φωτισμό, αναδιάταξης κυκλωμάτων για καλύτερο έλεγχο του φωτισμού, ελέγχου παρουσίας και ρύθμισης της έντασης φωτισμού (dimming), όπου καθίσταται εφικτό.
Είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες και κάθε ηλεκτρολογικό βοηθητικό σύστημα για την σύνδεση με το σύστημα αυτοματισμών ελέγχου λειτουργίας. Ο νέος εξοπλισμός θα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ως προς τη φωτεινή απόδοση (Lm/W), την επίτευξη της απαιτούμενης στάθμης φωτισμού (Lux) και τη διάρκεια ζωής.   Κατηγορία Ε.3 Επεμβάσεις που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας και στην τριπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας ψύξης   Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση θερμικών ηλιακών συστημάτων για την υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις κτλ), καθώς και συστήματος εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης / ψύξης, που λειτουργεί με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ή συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), ή συστήματος Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Ψύξης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η χρήση συστήματος γεωθερμίας με κατάλληλο γεωθερμικό εναλλάκτη (π.χ. οριζόντια, ή κατακόρυφη γεωθερμία κλειστού τύπου κτλ).   Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από εγκατάσταση Φ/Β, ή άλλων συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η δαπάνη εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αποκλειστικά με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), καθώς και εγκαταστάσεις συστοιχιών αποθήκευσης της ως άνω παραγόμενης ενέργειας (συσσωρευτές). Η μέγιστη ισχύς του συστήματος εξαρτάται από τα ανώτατα όρια που έχει καθορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και από την ισχύ της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου. Στις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό επιτρέπεται, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η εγκατάσταση σταθερού συστήματος συσσωρευτών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής σύστημα αποθήκευσης). Το σύστημα αποθήκευσης αποτελεί τμήμα της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού και η εγκατάσταση του θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες. Η σύνδεση και λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης γίνεται παράλληλα με το δίκτυο διανομής. Η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης εξασφαλίζει ότι δεν θα ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο διανομής, δηλαδή η ενέργεια που αποθηκεύεται στο σύστημα αποθήκευσης προέρχεται αποκλειστικά από το σταθμό παραγωγής και η αποθηκευμένη ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά για την τροφοδότηση των καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού. Η ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης θα πρέπει να αφορά σε 24ωρη κάλυψη φορτίου.   Κατηγορία Ε.4 Άλλες Επεμβάσεις. Επεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για την κάλυψη άλλων ενεργειακών αναγκών.   Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης της ηλεκτρικής εγκατάστασης:
 • Αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων.
 
 • Σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκινήτων κ.α.). Η εγκατάσταση αφορά τουλάχιστον στις, ελάχιστες απαιτούμενες από την νομοθεσία, θέσεις για το κτίριο που αναβαθμίζεται.
    1.1         Χαρακτηριστικά επιλέξιμων υπηρεσιών   Επιπλέον, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τις συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε ενέργειες για την προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένης και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου) και την υποβολή του φακέλου Πρότασης Χρηματοδότησης, Προμελέτη, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργειακό Έλεγχο, Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής των σχετικών έργων, καθώς και για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Το ποσοστό επιδότησης είναι 10% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Ωστόσο, το όριο της επιδότησης για τη δαπάνη των υπηρεσιών είναι το ποσό των 150.000€.   Γενικές Παρατηρήσεις για όλες τις κατηγορίες επεμβάσεων – εργασιών:
 1. Στον υπολογισμό του κόστους των επεμβάσεων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των απαιτούμενων υλικών (κυρίων, βοηθητικών και μικροϋλικών), και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού αποτελέσματος.
 2. Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις επεμβάσεις πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήμανση, εφόσον αυτή απαιτείται. Τα δομικά στοιχεία και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού Ecodesign. Ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι καινούρια και όχι μεταχειρισμένα.
Γενικές Παρατηρήσεις για τις κατηγορίες επεμβάσεων – εργασιών ΑΠΕ: Η χρηματοδότηση επεμβάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (για κατανάλωση / συμψηφισμό) από συστήματα ΑΠΕ (Φ/Β, ανεμογεννήτριες κ.ά.),   προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιμη εφόσον σωρευτικά:
 1. έχουν ολοκληρωθεί οι βασικότερες δυνατές επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο (κέλυφος, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτλ), σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ),
 2. αποδεδειγμένα αναβαθμίζουν το κτίριο τουλάχιστον στην ενεργειακή κλάση Β, παράλληλα με επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας,
 • η σκοπιμότητα τους τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους – οφέλους,
 1. δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
      1.2              Λοιπές υποχρεώσεις δικαιούχων   Μετά την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/Δ/75516/436/ 31.7.2020 (Β’ 3156) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο Δικαιούχος Φορέας υποχρεούται : α) να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρησή του έργου για πέντε (5) έτη, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον ορίζεται στην Απόφαση Ένταξης, β) να ορίσει ενεργειακό υπεύθυνο και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ6/Β/14826/17-06-2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1122), όπως ισχύει και γ) να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ενέργειας.     1.3         Μέθοδος Υλοποίησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα   Η επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων προκύπτει από το πλαίσιο των γενικών και των ειδικών κανόνων επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.   Το άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται στο στοιχείο με α/α (4) της παρ. 5.1 της παρούσας Πρόσκλησης. Στις περιπτώσεις Αιτήσεων Ένταξης, όπου ο αντίστοιχος Προϋπολογισμός των προτεινόμενων επεμβάσεων, είτε υπερβαίνει το όριο που τίθεται στο στοιχείο με α/α (4) της παρ. 5.1 της παρούσας Πρόσκλησης είτε περιλαμβάνει μη επιλέξιμες επεμβάσεις για το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», απαιτείται η δέσμευση του υποψήφιου Δικαιούχου για τον τρόπο κάλυψης του υπερβαίνοντος ποσού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο με α/α (5) της ίδιας παραγράφου. Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» πραγματοποιείται μερικώς με ποσοστό χρηματοδότησης, ή / και επιχορήγησης που ορίζεται στο στοιχείο με α/α (6) της παρ. 5.1 της παρούσας Πρόσκλησης. Η χρηματοδότηση υλοποιείται μέσω Επενδυτικών Δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ των υποψήφιων Δικαιούχων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/75516/436/31.07–2020 (Β’ 3156) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η Επιδότηση προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το υπολειπόμενο τμήμα της χρηματοδότησης της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης δύναται να προέρχεται από ιδίους πόρους των υποψήφιων Δικαιούχων, ή / και από πόρους Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) των ν. 3855/2010 (Α΄ 95) και ν. 4342/2015 (Α’ 143).   Ο υποψήφιος Δικαιούχος με την υποβολή της Αίτησης Ένταξης, κατά το 2ο Στάδιο (βλέπε ενότητα 6) οφείλει να επιλέξει τον τρόπο χρηματοδότησης του τμήματος της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης πλέον του Επενδυτικού Δανείου και της Επιχορήγησης, που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ». Η επιλογή του τρόπου χρηματοδότησης αποτυπώνεται στην προσκομιζόμενη Απόφαση του στοιχείου με α/α (3) της παρ. 6 της παρούσας Πρόσκλησης, στην οποία καθορίζεται η μέθοδος υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων (περίπτωση ιδίων πόρων Δικαιούχου: υλοποίηση μέσω σύναψης Δημόσιας   Σύμβασης Έργου / περίπτωση χρήσης πόρων ΕΕΥ ή τρίτων: υλοποίηση μέσω σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, ή και συνδυασμός των δύο). Μετά την έκδοση Απόφασης Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης του τμήματος της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης πλέον του Επενδυτικού Δανείου / Επιδότησης επιτρέπεται εφόσον συνδυαστικά:
 1. η αλλαγή δεν επιφέρει αλλαγή στο φυσικό και στο οικονομικό αντικείμενο της Απόφασης Ένταξης του ενταγμένου έργου,
 2. ο υποψήφιος Δικαιούχος προσκομίσει εκ νέου τα αναφερόμενα στο στοιχείο με α/α (15) της παρ. 6 της παρούσας Πρόσκλησης, ως προς τον νέο τρόπο χρηματοδότησης.
  Οι αναθέσεις των Συμβάσεων Ανάθεσης για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν, ανεξάρτητα από την επιλογή του τρόπου χρηματοδότησης του τμήματος της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης πλέον του Επενδυτικού Δανείου / Επιδότησης. Το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης που ορίζεται στο στοιχείο με α/α (6) της παρ. 5.1 της παρούσας Πρόσκλησης παραμένει σταθερό κατά την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ». Τα τελικά ποσά των Επενδυτικών Δανείων που συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ των υποψηφίων Δικαιούχων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περιορίζονται με πρόσθετη/ες πράξη/εις αναλογικά κατά το ποσοστό χρηματοδότησης και σύμφωνα με το ποσό της κάθε προσκομιζόμενης από τον υποψήφιο Δικαιούχο Σύμβασης Ανάθεσης.   2.             ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   Οι Αιτήσεις Ένταξης που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών Δεικτών Παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:   Πίνακας 1: Δείκτες Παρακολούθησης  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ENER1 Αριθμός Κτιρίων Αριθμός
ENER2 Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρωνκτιρίων
ENER3 Μείωση της ετήσιας κατανάλωσηςπρωτογενούς      ενέργειας,      ανά ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου kWh/m²/έτος
ENER4 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου,   ανά   ωφέλιμηεπιφάνεια κτιρίου Τόνοι ισοδύναμου CO2/ m²/έτος
ENER5 Αριθμός Κτιρίων που υπόκεινταισε ριζική ανακαίνιση Αριθμός
ENER6 Αριθμός            Κτιρίων             πουαναβαθμίζονται σε NZEB Αριθμός
  3.             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 640.000.000,00 ευρώ (€). Ως Δημόσια Δαπάνη ορίζεται η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Πρόγραμμα επί το αντίστοιχο ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ηλέκτρα» κατανέμεται ως ακολούθως στις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων Δικαιούχων:   Πίνακας 2: Προϋπολογισμός Δικαιούχων  
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 90.000.000,00 ευρώ (€)
Εκπαίδευσης 170.000.000,00 ευρώ (€)
Γραφεία 310.000.000,00 ευρώ (€)
Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων 70.000.000,00 ευρώ (€)
  Ο, ως άνω, συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός, καθώς και οι επιμέρους (ανά κατηγορία) προϋπολογισμοί δύναται να τροποποιηθούν, σε επόμενη πρόσκληση.   4.             ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   Το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, με δυνατότητα παράτασης. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ένταξης θα κοινοποιηθεί με την οριστική δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης. Ωστόσο, δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ημερομηνίας αυτής, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης. Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ανακληθεί αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.   5.             ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 5.1         Γενικά θέματα  
 1. Κάθε Αίτηση Ένταξης θα αφορά σε ένα κύριο υποέργο.
 2. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων / έργων ορίζεται η ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης στο Πρόγραμμα.
 3. Ως ελάχιστος συνολικός και επιλέξιμος Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Αιτήσεων Ένταξης ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αιτήσεων κάθε φορέα (καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σ’ αυτόν), αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού, ανά κατηγορία χρήσεων κτιρίου.
 4. Ως άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται το ποσό του 1,50 ευρώ (€) ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), όπου ως εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια ορίζεται η διαφορά ανάμεσα στον Ενεργειακό Έλεγχο πριν και μετά τη διαδικασία των επεμβάσεων. Σημειώνεται πως ο ανωτέρω ορισμός της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος περιλαμβάνει τη συνολική ετήσια εξοικονόμηση που έχει προκύψει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν εξοικονόμηση που δυνητικά έχει επιτευχθεί και εκτός του επιλέξιμου προϋπολογισμού από το Πρόγραμμα.
 5. Στις περιπτώσεις Αιτήσεων Ένταξης, όπου ο αντίστοιχος Προϋπολογισμός είτε υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο στοιχείο με α/α (4), είτε περιλαμβάνει μη επιλέξιμες επεμβάσεις για το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», ο υποψήφιος Δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει απόφαση του αρμόδιου συλλογικού του οργάνου, που τον δεσμεύει ρητά για τον τρόπο και την κάλυψη του υπερβαίνοντος ποσού. Επισημαίνεται ότι πριν την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, ο υποψήφιος Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει απόφαση του αρμόδιου οργάνου, με την οποία θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του το τυχόν υπερβάλλον ποσό. Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.
 
 1. Το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο στοιχείο με α/α (4). Σε περίπτωση που με τις επεμβάσεις, το κτίριο υπόκειται σε ριζική ανακαίνιση, ή επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ τότε το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης αυξάνεται κατά 10% (συνολικά 60%). Εφόσον επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ και πληρούνται όλες οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (ριζική ανακαίνιση) τότε το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης αυξάνεται κατά 20% (συνολικά 70%). Στα κτίρια του καταλόγου κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 που είναι ιδιόκτητα και καταλαµβανόµενα από την κεντρική δηµόσια διοίκηση, εφόσον συνδυαστικά επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ και πληρούνται όλες οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (ριζική ανακαίνιση), τότε το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης αυξάνεται κατά 35% (συνολικά 85%). Σε κάθε περίπτωση στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται ένα επιπλέον 10% στη χρηματοδότηση – επιχορήγηση εάν επιλεγεί η Σ.Ε.Α. ως χρηματοδοτικό σχήμα (βλέπε υποενότητα 1.7).
 2. Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα δράσεις / έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται έργα που προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα, με βάση τα εγκεκριμένα προγραμματικά κείμενα και τις εξειδικεύσεις τους. Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων προγραμμάτων, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών σε δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος των οικείων υποψηφίων Δικαιούχων του Προγράμματος.
 3. Για τη σύνταξη των μελετών των προτεινόμενων κτιρίων, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ν. 4122/2013 (Α’ 42) και του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ).
 4. Τα κτίρια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα πρέπει μετά τις επεμβάσεις να κατατάσσονται κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%.
 
 1. Είναι επιλέξιμες, σε ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, οι δαπάνες για συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ) καθώς και για έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.
 2. Το προτεινόμενο κτίριο οφείλει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες , σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 3. Στην περίπτωση που υποβάλλονται Τεχνικές Μελέτες, σε στάδιο μελέτης εφαρμογής, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προτείνονται επεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το αντίστοιχο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση που προτείνονται επεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως μνημείο απαιτείται απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 11 ν. 4355/2015).
 4. Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγμένων έργων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και με την εκπόνηση Ενεργειακού Ελέγχου, μετά το πέρας των εργασιών – επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Στην περίπτωση που με την έκδοση των ανωτέρω στοιχείων δεν επιβεβαιώνεται η επίτευξη της εξοικονομούμενης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (30%) και ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με την κατ’ ελάχιστον κατάταξή τους στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Κ.Εν.Α.Κ, εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης (Απόφαση Απένταξης) από το Πρόγραμμα
«ΗΛΕΚΤΡΑ» με όλες τις συνεπαγόμενες κυρώσεις για τον Δικαιούχο Φορέα. Ωστόσο, ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί για ένα διάστημα «θεραπείας». Κατά το διάστημα αυτό δύναται να καλύψει, με ίδια συμμετοχή, το τμήμα της επένδυσης για την υπολειπόμενη ενεργειακή αναβάθμιση που απαιτείται, ούτως ώστε να καλύπτει τους ανωτέρω στόχους και να παραμείνει στο Πρόγραμμα.
 1. Το προτεινόμενο κτίριο πρέπει να κατατάσσεται στην υφιστάμενη κατάστασή του σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’ [Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’], βάσει του άρθρου 10 του Κ.Εν.Α.Κ.
 
 1. Το πλαίσιο των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, καθώς και ο χρονικός προγραμματισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία αυτών.
 2. Για την αξιολόγηση ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης, ο υποψήφιος Δικαιούχος συμπληρώνει στους σχετικούς πίνακες του Τεχνικού Δελτίου, με την κατάλληλη τεκμηρίωση σχετικά με την μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, ή την συμβατότητα της ενίσχυσης με το Ενωσιακό Δίκαιο. Έργα που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης θα εξεταστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης της προτεινόμενης δράσης να μην εμπίπτει στους κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται για την κατασκευή των σχετικών υποδομών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεπιδότηση, ή για έμμεση επιδότηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας υποδομών.
O υποψήφιος Δικαιούχος υποβάλλει μαζί με την Αίτηση Ένταξης συμπληρωμένη λίστα ελέγχου ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης (βλέπε Παράρτημα 2 της παρούσας Πρόσκλησης).     5.2         Ανάλυση       Κόστους       Προτεινόμενων       Επεμβάσεων       –       Εκτίμηση Προϋπολογισμού  
 1. Η υποβολή της Τεχνικής Μελέτης των προτεινόμενων επεμβάσεων σε στάδιο προμελέτης θα περιλαμβάνει και την ανάλυση κόστους των προτεινόμενων επεμβάσεων – εργασιών (εκτίμηση προϋπολογισμού).
 2. Στην υποβολή Τεχνικών Μελετών των προτεινόμενων επεμβάσεων σε στάδιο μελέτης εφαρμογής (βλέπε στοιχείο με α/α 16 της ενότητας 6), οι υποβαλλόμενες Τεχνικές Μελέτες πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες
  άδειες και εγκρίσεις. Το κόστος των προτεινόμενων επεμβάσεων αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό των εγκεκριμένων Τεχνικών Μελετών, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις προμετρήσεις εργασιών και τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων [υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04–05–2017 (Β΄ 1746) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].   Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:
 • δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις επεμβάσεις συντήρησης,
 • τεχνικές μελέτες με σκοπό την “ωρίμανση” του προτεινόμενου έργου,
 • προμήθεια και τοποθέτηση κινητού εξοπλισμού, μη μόνιμου χαρακτήρα,
 • λοιπός εξοπλισμός που δεν συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, βάσει Κ.Εν.Α.Κ.
  6.             ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι υποβάλλουν τις Αιτήσεις Ένταξης στο πληροφοριακό σύστημα που θα καταρτιστεί και θα είναι άμεσα διαθέσιμο, το οποίο θα γνωστοποιηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η διαδικασία υποβολής της Αίτηση Ένταξης θα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο υποβολής, ο υποψήφιος δικαιούχος θα αιτείται και θα δεσμεύει προϋπολογισμό, αφού αναρτήσει τα δικαιολογητικά που θα καθιστούν επιλέξιμο το/τα κτίριο/α της Αίτησης. Ενώ κατά το δεύτερο στάδιο υποβολής, θα αναρτώνται συμπληρωματικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   1° Στάδιο Αίτησης – Δικαιολογητικά: Ο υποψήφιος Δικαιούχος θα συνδέεται στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος με τους μοναδικούς κωδικούς taxis, που αφορούν στο Α.Φ.Μ. του νομικού του προσώπου. Κατόπιν, θα αναρτάται από το χρήστη το δικαιολογητικό έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει την εξουσιοδότηση που έχει από τον υποψήφιο Δικαιούχο για την υποβολή της Αίτησης Ένταξης. Αυτόματα, ο χρήστης λαμβάνει μοναδικούς κωδικούς για τη δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος, με σκοπό να προβεί στην Αίτηση Ένταξης.   Αφού ο χρήστης εκκινήσει την Αίτηση Ένταξης δηλώνει:
 • τα στοιχεία του υποψήφιου Δικαιούχου,
 • το ποσοστό χρηματοδότησης και αναφορικά με το/τα κτίριο/α
 • το χαρακτηριστικό όνομα,
 • την πολεοδομική χρήση,
 • τη διεύθυνση,
 • τον αριθμό παροχής ρεύματος και
 • την επιφάνεια των κύριων χώρων
  Αφού δηλωθούν τα ανωτέρω στοιχεία, θα αναρτώνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: Πίνακας 3: Δικαιολογητικά 1ου Σταδίου Αίτησης  
Α/Α Δικαιολογητικά
1 Έγγραφα Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος
2 Νομιμοποιητικά Έγγραφα Κτιρίου/ων
3 Αποδεικτικό Έγγραφο ότι το/α κτίριο/α δεν έχει/έχουν υποστεί ΡιζικήΑνακαίνιση
4 Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου
5 Τεχνική Μελέτη
6 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Π.Ε.Α.)
 
 1. Στοιχεία που τεκμηριώνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του προτεινόμενου κτιρίου. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο κτίριο δεν είναι ιδιόκτητο, απαιτείται η ύπαρξη παραχωρητηρίου, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι: (α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, (β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 2. Στοιχεία νομιμότητας βάσει της οικοδομικής άδειας ανέγερσης. Στην περίπτωση που ο φορέας του κτιρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του κτιρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το εν λόγω κτίριο υφίσταται νόμιμα.
 3. Έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι το προτεινόμενο κτίριο δεν έχει υποστεί ριζική ανακαίνιση.
 4. Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, που πιστοποιεί ότι το προτεινόμενο κτίριο δεν παρουσιάζει ανεπαρκή σεισμική ικανότητα.
 5. Τεχνική Μελέτη των προτεινόμενων επεμβάσεων σε στάδιο προμελέτης.
 6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μετά το 2017. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το προτεινόμενο κτίριο, μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, να
  κατατάσσεται κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β’, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και εξασφαλίζει εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%.   Στο στάδιο αυτό δηλώνεται, βάσει της προμελέτης, το ποσό στο οποίο αφορά η Αίτηση. Κάθε Αίτηση δεσμεύει το ποσό, το οποίο τεκμηριωμένα (από την προμελέτη) αιτείται, μέχρις εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός που θα αιτηθεί σε αυτό το στάδιο δε δύναται να προσαυξηθεί σε καμία περίπτωση.   2° Στάδιο Αίτησης – Δικαιολογητικά: Αφού η Αίτηση έχει υποβληθεί κατά το 1° Στάδιο, ο Αιτών Φορέας οφείλει να επιλέξει τη μέθοδο με την οποία θα υλοποιηθεί το έργο (βλέπε ενότητα 1.7). Έπειτα θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά, ώστε η Αίτηση να θεωρείται πλήρης. Κατόπιν της υποβολής του 2ου σταδίου, θα προχωρήσει η αξιολόγηση και ένταξη αυτής (βλέπε ενότητα 8).   Πίνακας 4: Δικαιολογητικά 2ου Σταδίου Αίτησης  
Α/Α Δικαιολογητικά
1 Τεχνικό Δελτίο Έργου
2 Στοιχεία Αρμοδιότητας του υποψήφιου Δικαιούχου για την ΑίτησηςΈνταξης
3 Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την Αίτηση Ένταξης
4 Ανάληψη Καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής από άλλο Φορέα
5 Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Ο.Τ.Α.
6 Αποδεικτικό Έγγραφο μη ένταξης σε κάποιο άλλο χρηματοδοτούμενοπρόγραμμα για το/τα κτίριο/α της Αίτησης
7 Έκθεση Σκοπιμότητας
8 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
9 Τεύχη Δημοπράτησης
10 Βεβαίωση – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του
 
έργου
11 Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
12 Πίνακας αποτύπωσης Υποστηρικτικών Μελετών και Ωρίμανσης
13 Πίνακας αποτύπωσης Αδειών και Εγκρίσεων
14 Στοιχεία  για  τη  Διοικητική  και  Επιχειρησιακή  επάρκεια  τουυποψήφιου Δικαιούχου
  15 Στοιχεία για τη Χρηματοοικονομική Ικανότητα του υποψήφιου Δικαιούχου και Απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του υποψήφιου Δικαιούχου για τη δέσμευση και για τον τρόπο κάλυψηςδυνητικού υπερβαίνοντος ποσού
16 Τεχνικές Μελέτες
17 Στοιχεία Μελέτης, Ανάλυση Κόστους – Οφέλους για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
18 Λίστα ελέγχου ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης
19 Αιτιολόγηση των τιμών των Δεικτών Παρακολούθησης
20 Τελευταία Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου
21 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 
 1. Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα στο Παράρτημα 1 της παρούσας Πρόσκλησης.
 2. Στοιχεία (όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων) που τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υποβολής της Αίτησης Ένταξης του προτεινόμενου έργου.
 3. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου Δικαιούχου για την Αίτηση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», με την οποία επιπλέον θα αποδέχεται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και θα καθορίζει τη Μέθοδο Υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων (υλοποίηση μέσω Δημόσιας Σύμβασης Έργου ή μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης). Η εν λόγω απόφαση δεσμεύει τον υποψήφιο Δικαιούχο μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης για τη συνομολόγηση του Επενδυτικού Δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/75516/436/31.07– 2020 (Β’ 3156) Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
 
 1. Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος Δικαιούχος δεν διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών κατά το άρθρο 44 του ν. 4412/2016, οφείλει να προσκομίσει απόφαση από το αρμόδιο συλλογικό του όργανο για την ανάληψη των καθηκόντων της Αναθέτουσας Αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα (Φορέας Υλοποίησης) και να συνυποβάλει τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υλοποίησης και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων.
 2. Στην περίπτωση υποψήφιων Δικαιούχων ΟΤΑ το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων βάσει της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 4843/2021.
 3. Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Δικαιούχου ότι η προτεινόμενη επέμβαση δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί.
 4. Έκθεση Σκοπιμότητας, από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης επέμβασης. Στην έκθεση σκοπιμότητας θα περιλαμβάνεται η Τεχνική Περιγραφή του έργου, καθώς και ανάλυση κόστους των προτεινόμενων επεμβάσεων.
 5. Χρονοδιάγραμμα για την εκτίμηση της ρεαλιστικής υλοποίησης.
 6. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφόσον υφίστανται.
 7. Βεβαίωση – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου.
 8. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, εφόσον υφίστανται.
 9. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της προτεινόμενης επέμβασης, εφόσον απαιτείται.
 10. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου των προτεινόμενων επεμβάσεων και του αντίστοιχου βαθμού προόδου, εφόσον απαιτείται.
 11. Στοιχεία για τη Διοικητική και Επιχειρησιακή επάρκεια του υποψήφιου Δικαιούχου (ή του Φορέα Υλοποίησης). Για την Διοικητική και Οργανωτική επάρκεια του υποψήφιου Δικαιούχου είναι επαρκές το εφαρμοζόμενο από το Δήμο “Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ” στο οποίο περιγράφεται η εφαρμοζόμενη Διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Προγράμματος. Σε ό,τι αφορά στην Ομάδα Επίβλεψης του
  αιτούμενου έργου, πρέπει να δηλωθεί σε μορφή πίνακα η σχετική ομάδα, τα μέλη που την απαρτίζουν, η ειδικότητα των μελών και η εκτίμηση απασχόλησής τους (σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ή το μέσο ποσοστό απασχόλησης) κατά τη διάρκεια της πράξης, καθώς επίσης και η απασχόληση (ποσοστιαία) του κύριου επιβλέποντα σε άλλα τεχνικά έργα την ίδια χρονική περίοδο με την προτεινόμενη πράξη. Επιπλέον, πρέπει να τεκμηριωθεί η εμπειρία της ομάδας έργου στην επίβλεψη και υλοποίηση συναφών έργων.
 1. Στοιχεία για τη χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψήφιου Δικαιούχου, καθώς και απόφαση του αρμόδιου συλλογικού του οργάνου, που θα τον δεσμεύει ρητά για την κάλυψη ενδεχόμενων ιδίων δαπανών, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση δηλαδή, όπου η εκτίμηση του Προϋπολογισμού υπερβαίνει το όριο που τίθεται στο στοιχείο με α/α (4) της ενότητας 5.1.
 2. Τεχνικές Μελέτες (στάδιο μελέτης εφαρμογής) και απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, εφόσον υφίστανται. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προτείνεται επέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως Διατηρητέο / Μνημείο απαιτείται αντίστοιχα και η θετική γνωμοδότηση από το αντίστοιχο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής / Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 3. Στοιχεία μελέτης, ανάλυση κόστους – οφέλους για την τεκμηρίωση των επεμβάσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εφόσον επιλέγεται η εγκατάστασή τους.
 4. Συμπληρωμένη λίστα ελέγχου ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης (βλέπε Παράρτημα 2).
 5. Αιτιολόγηση των τιμών των Δεικτών Παρακολούθησης της προτεινόμενης Πράξης.
 6. Τελευταία έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4843/2021 και με τις σχετικές οδηγίες και τα υποδείγματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από κατάλληλο ενεργειακό ελεγκτή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών
 7. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας για το/τα κτίριο/α που θα αιτηθεί ο υποψήφιος Δικαιούχος.
  Η Τεχνική Γραμματεία κατά την διάρκεια της αξιολόγησης δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινίσεις / συμπληρωματικά στοιχεία).   Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των Αιτήσεων Ένταξης, την συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις παρέχονται με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ή στη γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προγράμματος.   7.             ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   Η έναρξη υποβολής των Αιτήσεων Ένταξης της παρούσας Πρόσκληση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα κοινοποιηθεί άμεσα, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Στην παρούσα Πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ένταξης λήγει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4. Στην περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης οι επόμενες αιτήσεις αυτής θα θεωρηθούν επιλαχούσες. Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ανακληθεί αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. Η ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   8.             ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ   Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/75516/436/31.07–2020 (Β’ 3156) Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, η αξιολόγηση των Αιτήσεων Ένταξης πραγματοποιείται από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος, στη βάση των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της παρούσας Πρόσκλησης.   Οι Αιτήσεις Ένταξης, αφού υποβληθούν ολοκληρωμένα, αξιολογούνται αυτοτελώς, µε σειρά προτεραιότητας, µε βάση τη σειρά υποβολής τους στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος από το 1° Στάδιο Αίτησης (άμεση αξιολόγηση). Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια κατά τις απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος στο το 1° Στάδιο, γίνεται η υποβολής της αίτησης και εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου. Κατόπιν, ακολουθεί το 2ο Στάδιο Αίτησης, μετά την ολοκλήσωση του οποίου η Αίτηση Ένταξης έχει υποβληθεί πλήρως. Μετά την πλήρη υποβολή της Αίτησης Ένταξης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, η διαδικασία για την αξιολόγησή τους και την ενδεχόμενη ένταξή τους στο Πρόγραμμα ακολουθεί τα εξής βήματα:   Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ένταξης σε δύο στάδια:   1° Στάδιο: Πληρότητα της Αίτησης Ένταξης. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινίσεις/ συμπληρωματικά στοιχεία μικρής κλίμακας) στο 1° Στάδιο Εξέτασης Πληρότητας, θέτοντας χρονικό περιορισμό 20 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του Αιτούντος Φορέα ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση που η Αίτηση Ένταξης δεν καλύπτει τα κριτήρια της Πληρότητας, η Αίτηση Ένταξης αξιολογείται αρνητικά στο Α’ Στάδιο της Πληρότητας.   2° Στάδιο: Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ένταξης ανά ομάδα κριτηρίων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης. Η Τεχνική Γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινίσεις / συμπληρωματικά στοιχεία) στο 2° Στάδιο της Αξιολόγησης, θέτοντας χρονικό περιορισμό 40 εργάσιμων ημερών για την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ή σε περίπτωση που η Αίτηση Ένταξης δεν καλύπτει τα υποχρεωτικά κριτήρια Αξιολόγησης, η Αίτηση Ένταξης αξιολογείται αρνητικά στο Β’ Στάδιο.   Με βάση τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης της Αίτησης Ένταξης διαμορφώνεται εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας και η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας προβαίνει στην έκδοση Απόφασης Ένταξης, ή στην Απόφαση Απόρριψης του έργου στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», που υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   9.             ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ   Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/75516/436/31.07–2020 (Β’ 3156) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η Απόφαση Ένταξης αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο η χορήγηση του Επενδυτικού Δανείου και οι όροι συνομολόγησής του. Μόλις περατωθεί η διαδικασία αυτή ο υποψήφιος Δικαιούχος λαμβάνει προκαταβολή της χρηματοδότησης ύψους 50%.   10.         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ   Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/75516/436/31.07–2020 (Β’ 3156) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο