Natural Gas Technologies

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Στα πλαίσια του ήδη διαδεδομένου προγράμματος επιδότησης εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την διαδικασία κατασκευαστικά αλλά και διεκπεραιωτικά.

Με καινοτόμες ενεργειακές λύσεις, εξειδικευμένη εμπειρία στα συστήματα φυσικού αερίου και τον αυτοματοποιημένο συνδυασμό τους με ΑΠΕ.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»

Τι είναι, ποια η πραγματική συνεισφορά του και ποια τα βήματα υλοποίησής του.

Τι είναι

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και προϋποθέτει μία σειρά ενεργειών που καθιστούν το κτίριο ενεργειακά αποδοτικότερο.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να:

➢ Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

➢ Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Να πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια (ατομικό εισόδημα έως 40.000 € και οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 €)

Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

2. Τοποθέτηση /αναβάθμιση θερμομόνωσης

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Σημειώνεται ότι κάποιο ποσοστό από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων επιχορηγείται από το Ταμείο του προγράμματος ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα άτοκου δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψετε το υπόλοιπο του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Ποια η πραγματική συνεισφορά του

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα-ευεργέτημα τόσο για την εξοικόνομηση ενέργειας όσο και την εξοικονόμηση χρημάτων. Με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» επιτυγχάνεται:

η αναβάθμιση της κύριας κατοικίας σας και η ευχάριστη διαμονή σε κλίμα θερμικής άνεσης,

η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της εξοικονομούμενης ενέργειας,

η συνεισφορά στην «τσέπη» του ωφελούμενου καθώς αφ’ ενός δεν επιβαρύνεται με τα κόστη των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, των δαπανών για τυχόν μελέτες και άδειες και των υπηρεσιών Συμβούλου Έργου που διαχειρίζεται την αίτηση και είναι υπεύθυνος για την ορθή διεκπαιρέωσή της και αφ’ ετέρου το πρόγραμμα τού επιχορηγεί ένα χρηματικό ποσό για το κόστος των παρεμβάσεων που ανέρχεται έως και το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Επιπλέον, με τις παρεμβάσεις που γίνονται μειώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου με αποτέλεσμα την οικονομική ελάφρυνση που σχετίζεται με την θέρμανση και την ψύξη του εσωτερικού χώρου.

η εύκολη και άκοπη υλοποίηση των εργασιών λόγω της παρουσίας του Συμβούλου Έργου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ολοκλήρωση του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.

Ποια τα βήματα υλοποίησής του

1. Υπολογισμός της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου που προκύπτει από την έκδοση του Α΄ ΠΕΑ

2. Υποβολή της αίτησης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων

3. Έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με την πληρότητα των καταχωρήσεων. Εφόσον η αίτηση δεν έχει ελλείψεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει οριστικά την αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου (στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης)

4. Επιλογή από τον ενδιαφερόμενο του τρόπου πληρωμής. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει την αρχική αίτηση με ή χωρίς δάνειο. Στην περίπτωση χορήγησης ο ίδιος επιλέγει τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας.

5. Επιλογή προμηθευτών και αναδόχων για την διεκπαιρέωση των επιλεγμένων περεμβάσεων

6. Υλοποίηση των παρεμβάσεων

7. Υπολογισμός της νέας ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου, που προκύπτει από την έκδοση του Β΄ ΠΕΑ

8. Επισύναψη των παραστατικών δαπανών και των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτεί το πρόγραμμα για να εξακριβώσει την πραγματοποίηση των εργασιών

9. Έλεγχος των δικαιολογητικών από το πρόγραμμα και διαμόρφωση του τελικού συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου

10. Καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο μέσω τραπέζης για την εξόφληση του χρηματικού ποσού που του αναλογεί

11. Διαπίστωση των πλωρωμών από το πρόγραμμα και καταβολή της επιχορήγησης για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κλπ) και του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης (πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης).

Ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας μας

Η Natural Gas Technologies είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με συνεχή παρουσία στον χώρο των ενεργειακών αναβαθμίσεων στον οικιακό κτιριακό τομέα και εμπειρία στην έγκαιρη και αξιόπιστη διεκπαιρέωση της συνολικής διαδικασίας που προβλέπεται από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ». Η ενασχόληση με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον Ι» που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 2012-2017 και η επιτυχημένη υλοποίηση όλων των εργασιών και ενεργειών που περιλάμβανε, είχαν ως αποτέλεσμα την μύηση της ομάδας της NGT στις απαιτήσεις του προγράμματος και την υπεύθυνη και επιδέξια αντιμετώπιση κάθε σταδίου του, από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα μέχρι και την τελική εκταμίευση των χρημάτων.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου, εκδίδοντας με επιμέλεια και τεχνογνωσία το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο χαρακτηρίζει την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου/κτηριακής μονάδας και προσδιορίζει την ενεργειακή του κλάση

την προμήθεια των υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου καθώς και την κατασκευή των αντίστοιχων έργων-ενεργειακών παρεμβάσεων με εξειδικευμένα και επιμελή συνεργεία

το διεκπαιρεωτικό-γραφειοκρατικό μέρος που επιφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ». Ως Σύμβουλος Έργου, αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και αμμεσότητα κάθε στάδιο της διαδικασίας, απαλλάσσοντας τον ιδιώτη από χρονοβόρες διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους Φορείς

Η Natural Gas Technologies, αποτελεί μια συμμαχία νέων μηχανικών, που ξεκίνησε το 2012. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα απολύτως εξειδικευμένο πεδίο δραστηριοτήτων, πρωτοπόρο και εξαιρετικά καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα. Χαρακτηριστικό αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η δραστηριοποίηση στο κομμάτι των προηγμένων ενεργειακών κτηριακών έργων με καύσιμο το φυσικό αέριο και τον συνδυασμό του με τις ΑΠΕ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» έχουμε αναλάβει την διεκπεραίωση πενήντα ενεργειακών αναβαθμίσεων, από τις οποίες οι σαραπέντε περιλαμβάνουν την εγκατάσταση Θέρμανσης Φυσικού Αερίου.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.